Logo Institut Baix Camp
         facebook  Instagram  TikTokpetita       lloro20px
       coeducat robotica assesorament 60px
FP dual, entre tots sumem

Què és l’FP dual?

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva de l’empresa.

Quins són els objectius?

 • Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses.
 • Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent.
 • Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

Antecedents

 • L’Institut Baix Camp és pioner en l’FP dual des de l’any 2015.
 • Actualment és un dels centres del territori que més acords de dual ha signat.

Quins en són els beneficis?

Per a les empreses

 • Incorporar personal qualificat, format en la cultura i processos de l’empresa.
 • Crear una pedrera d’aprenents.
 • Facilitar el relleu generacional.
 • Contribuir a la política empresarial de responsabilitat social corporativa.

Per als estudiants

 • Millorar el currículum professional.
 • Desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real.
 • Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat.
 • Rebre formació específica adaptada al lloc de treball.

Per als centres

 • Incrementar i millorar la relació amb el teixit empresarial.
 • Intercanviar i transferir coneixement amb les empreses.
 • Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions empresarials.
 • Esdevenir centre de referència dels sectors professionals del seu àmbit territorial.

Com funciona?

L’empresa i el centre educatiu acorden les tasques que l’aprenent desenvolupa durant l’estada.

L’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient.

El seguiment i la valoració de l’aprenent es fa de forma conjunta entre l’empresa i el centre educatiu.

Com acull l’empresa a l’aprenent?

L’empresa acull l’aprenent mitjançant l’estada formativa que es desenvolupa en dues fases.

1a fase (Integració)

Relació Durada Retribucions Seguretat Social
Formació
en Centres
de Treball
100 hores No remunerades Sense alta a la SS
Assegurança escolar

2a fase (Consolidació)

Relació Durada Retribucions Seguretat Social
Beca-salari 900 hores
Grau Mitjà
El 50% de l’SMI
Grau Superior
Primera meitat, 60% de l'SMI
Segona meitat, 70% de l'SMI
Alta a la SS com a becari

Bonificació del 100%
de les quotes

Sistema educatiu

Sistema educatiu

* S’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Oferta educativa del nostre centre

Administració i gestió

CFGM Gestió administrativa

CFGM Gestió administrativa, àmbit jurídic (no dual)

CFGS Administració i finances

CFGS Assistència a la direcció

Comerç i màrqueting

CFGM Activitats comercials

CFGS Màrqueting i publicitat

Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional ciberseguretat

Sanitat

CFGM Cures auxiliars d’infermeria (no dual)

CFGM Farmàcia i parafarmàcia

CFGS Higiene bucodental

Pràctiques a l’empresa de matí o tarda?

Opció de matí o tarda:

CFGM Gestió Administrativa*

CFGS Administració i Finances*

Només opció matí:

CFGM Farmàcia i parafarmàcia*

CFGM Activitats comercials

CFGS Assistència a la direcció

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa, perfil professional ciberseguretat

CFGS Màrqueting i publicitat

Només opció tarda:

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes*

CFGS Higiene bucodental

* Possibilitat d’anar 1 o 2 dies a la setmana, matí i tarda (màxim 8h/dia).

Horari de pràctiques a l’empresa?

De dilluns a divendres (amb possibilitat de fer pràctiques els caps de setmana).

FCT

Mesos no lectius, màxim 8h/dia (juny i juliol).

Agost, sense pràctiques

Mesos lectius, màxim 4h/dia.

FP dual

Mesos no lectius, màxim 8h/dual (juny, juliol i agost).

Mesos lectius, màxim 5h/dia.

I si només es fa el mòdul d'FCT?

383 hores als cicles d’informàtica

449 hores al cicle d’Higiene bucodental

416 hores a la resta

CONTACTA'NS

FP dual: entre tots, sumem
Ministerio de Educación y Formación profesional
Unió Europea, Fons social Europeu